Etapak

> ETİK ÇALIŞMA KURALLARI

Özgörkey Topluluğu çalışanlarıyla beraber; ülkesi, müşterileri, ortakları, çiftçisi ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Bu nedenle Özgörkey Topluluğu bünyesinde;

Toplumsal Sorumluluklar

 • Gerek kurum olarak, gerekse birey olarak faaliyet gösterilen ülkenin anayasasına, tüm yasalarına, ilgili kurallarına ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalır.
 • Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlanmaz, rüşvet alınmaz ve verilmez.
 • Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunur, yanlış yönlendirme yapılmaz.
 • Vergi ve diğer bütün yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilir.
 • Kurumun bilgi, beceri ve deneyimleri toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımlar ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanır.
 • Diğer kurum ve kuruluşlar, ürünler ve kişiler hakkında olumsuz ve küçümseyen ifadeler kullanmaz.

Çalışanlar ile İlgili Sorumluluklar

 • İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.
 • Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanır.
 • Çalışanlar kurumu ve paydaşları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirir, kurum ise bu şikayetleri gizlilik prensibi ile yönetir, kaynağını açıklamaz.
 • Çalışanlar ile ilgili özel bilgiler, çalışanın izni olmadan paylaşılamaz.
 • Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için fırsat eşitliği sağlanır.
 • Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyonu arttırıcı tedbirler alınır.

İş Ortakları ile İlgili Sorumluluklar

 • Kurum ile iş ortakları arasındaki ortak menfaatleri içeren güvene dayalı iş ilişkisi, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yürütülür.
 • Tüm ana kararlar ve işlemler yasalara uygun ve doğru şekilde ortaklara bildirilir.
 • Kurum İş Ahlakı anlayışını benimseyen iş ortakları ile çalışılır.

Çevresel Sorumluluklar

Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir.

 • Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulur.
 • Ulusal ve uluslararası çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir.

Müşteri ile İlgili Sorumluluklar

 • Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet konusundaki verilen sözler tutulur, anlaşmalara ve bu konudaki yasalara uyulur.